Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die babyzorg de Kangoeroe aanbied en uitvoert.

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat babyzorg de Kangoeroe en de cliënt het er samen over eens zijn dat er een begeleidingstraject wordt ingezet. Dit kan via de telefoon, de website of per e-mail. Hiervan ontvangt u een bevestiging met de factuur en cursusdata.
 2. De factuur van de cursus babymassage en / of babyyoga wordt voor aanvang van de eerste les betaald. Dit kan via een overschrijving of contant bij de eerste les. Zonder betaling kan er niet worden deelgenomen aan de desbetreffende cursus. Voor een consult geld een vaste prijs, waarvan u de factuur ontvangt bij aanvang van het consult.
 3. Annulering van een cursus is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang cursus datum. met restitutie van het cursusgeld. Bij annulering na deze 7 dagen vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats. De cursus kan, in overleg, wel op een andere datum plaatsvinden.
 4. Wanneer de cliënt voortijdig de cursus beëindigt of (losse) lessen mist kan geen terugbetaling worden gedaan. Wel kan een les worden ingehaald, datum natuurlijk in overleg.
 5. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft is babyzorg de Kangoeroe gerechtigd om de cursussen door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.
 6. Met de inschrijving geeft de cliënt aan, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 7. Babyzorg de Kangoeroe is verplicht tot volledige geheimhouding van de gegevens en verkregen informatie van de cliënt, tegenover derden. Babyzorg de Kangoeroe heeft een wettelijke plicht tot bekendmaking van gegevens, als dit nodig is. Zie ook het kopje Privacy beleid.
 8. Overdracht naar derden vindt alleen plaats bij toestemming van de desbetreffende cliënt.
 9. De methodiek en de daarbij behorende verstrekte documenten zijn en blijven eigendom van babyzorg de Kangoeroe. Het is niet toegestaan om deze in welke vorm dan ook openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door babyzorg de Kangoeroe worden verzorgd.
 10. Babyzorg de Kangoeroe kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door haar gegeven informatie en adviezen en voor de wijze waarop deze adviezen door de cliënt toegepast worden.
 11. Deelname geschiedt op eigen risico. Babyzorg de Kangoeroe is nimmer verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen of enig letsel, bij de cursist of enig ander persoon, dat voortkomt door het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de cursus.
 12. In geval van ziekte van Inge Wissenburg, zal babyzorg de Kangoeroe het consult of de cursus naar een ander tijdstip verplaatsen. Dit gaat in overleg met de cliënt.
 13. Ziekte van de cliënt dient telefonisch gemeld te worden.
 14. Babyzorg de Kangoeroe dient binnen twee weken te reageren op een klacht en dient een klacht binnen 30 dagen te hebben afgehandeld
 15. Babyzorg de Kangoeroe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat babyzorg de Kangoeroe is ontstaan door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Evenals voor wat de deelnemer na de opleiding met de opgedane kennis doet.
 16. Babyzorg de Kangoeroe kan geen medische diagnoses stellen en of behandelen. In bepaalde gevallen kan er worden afgezien van een consult of deelname aan de cursus babymassage. Babyzorg de Kangoeroe zal de cliënt dan door verwijzen naar de huisarts of een andere specialist.
 17. De overeenkomst heeft altijd inspanningsverplichting van babyzorg de Kangoeroe en geen resultaatsverplichting. Dit houdt in dat babyzorg de Kangoeroe, zich binnen het kader van de overeenkomst in zal spannen om een beoogd resultaat te behalen, maar nooit enig resultaat garandeert en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het uitblijven van het beoogde resultaat.